Opći uvjeti poslovanja

PENTIĆ NEKRETNINE J. D.O.O. posredovanje u prometu nekretnina
Split, Mihanovićeva 59

Značenje izraza sadržanih u Općim uvjetima

Pojedini izrazi u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja imaju sljedeća značenja:

Posrednik u prometu nekretnina je Pentić nekretnine j.d.o.o. za promet nekretnina iz Splita, Mihanovićeva 59, OIB: 16240244999  trgovačko društvo koje ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretnina određene Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Posrednik).
Agent posredovanja u prometu nekretnina fizička je osoba koja je upisana u Imenik agenata posredovanja u prometu nekretnina i kao takav je zaposlen kod Posrednika na puno radno vrijeme (u daljnjem tekstu: Agent).
Posredovanje u prometu nekretnina radnje su posrednika u prometu nekretnina koje se tiču povezivanja nalogodavca i treće osobe, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu i dr.
Nalogodavac je fizička osoba ili pravna osoba koja s Posrednikom sklapa pisani ugovor o posredovanju (prodavatelj, kupac, najodavac, najmoprimac, zakupodavac, zakupnik i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina – u daljnjem tekstu Nalogodavac).
Treća osoba je osoba koju posrednik u prometu nekretnina nastoji povezati s nalogodavcem radi pregovora o sklapanju pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina (u daljnjem tekstu: Treća osoba).
Ponuda
Ponuda Posrednika temelji se na podacima zaprimljenim pisanim i/ili usmenim putem od vlasnika nekretnina koje se nude na prodaju, u zakup ili najam, kao i na podacima sadržanim u pisanim i/ili usmenim nalozima Nalogodavca.

III.  Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem Treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenog prava na nekretnini i/ili u vezi s nekretninom, a Nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu (u daljnjem tekstu: Naknada ) ako taj pravni posao bude sklopljen.

Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme.

Ako ugovorne strane samim Ugovorom ne ugovore rok na koji sklapaju Ugovor, Ugovor je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci od dana sklapanja Ugovora i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Prestanak ugovora o posredovanju
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti naknadu u cijelosti.

Isključivo posredovanje
Ugovorom o isključivom posredovanju Nalogodavac se obvezuje da za posredovani posao neće angažirati nijednoga drugog posrednika.

Ako za vrijeme trajanja Ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopi mimo Posrednika pravni posao preko drugog posrednika, a za koji je isključivom Posredniku bio dao nalog za posredovanje, dužan je isključivom Posredniku platiti ugovorenu Naknadu kao i moguće dodatne stvarne troškove učinjene tijekom posredovanja za navedeni posredovani posao.

Prilikom zaključivanja ugovora o isključivome posredovanju Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice ugovorne kaluzule iz prethodnog stavka.

Ugovor o isključivom posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen, ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

U slučaju prestanka Ugovora o isključivom posredovanju iz razloga naznačenog u prethodnom stavku Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.

Ako u roku od 12 mjeseci nakon prestanka sklopljenog Ugovora o isključivom posredovanju Nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o isključivom posredovanju, dužan je Posredniku platiti Naknadu u cijelosti.

Obveze Posrednika
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati sljedeće:

Nastojati naći i dovesti vezu s Nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla
Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine
Pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini
Obaviti potrebne radnje radi predstavljnja nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
Omogućiti pregled nekretnina.
Posredovati u pregovorima I nastojati da dođe do sklapnja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
Čuvati osobne podatke Nalogodavca, te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posjeduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
Obavjestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Upoznati Nalogodavca s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 8708)
VII. Obveze  Nalogodavca
Sklapanjem Ugovora o posredovanju s Posrednikom Nalogodavac preuzima sljedeće obveze:

Obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretenini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora, te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
Dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene I neuknjižene terete koji postoje na nekretnini.
Osigurati Posredniku i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledavanje predmetne nekretnine.
Obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini, što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu.
Nakon sklapanja predugovora, isplatiti Posredniku naknadu
Obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s Trećom osobom koju je Posrednik našao, niti sklopiti pravni posao. Nalogodavac će odgovarati za štetu ako pri tome nije postupio u dobroj vjeri, te je dužan nadoknaditi sve troškove učinjene tijekom posredovanja, a koji ne mogu biti veći od ugovorene Naknade.

Nalogodavac će odgovarati za štetu ako je postupao prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja posredovanog posla.

VIII. Posrednička naknada
Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u postotku od postignute kupoprodajne cijene nekretnine. U slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu, naknada je u visini mjesečne najamnine, odnosno zakupnine. U slučaju sklapanja ugovora o najmu ili zakupu sklopljenom na rok od 60 mjeseci (pet godina) i duže u kojem slučaju minimalna naknada iznosi 150%  iznosa mjesečne najamnine, odnosno zakupnine.

U slučaju obavljnja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca cijena posredničke satnice iznosi 350,00 kn.

U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene toč. VI. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.

Posrednik stječe pravo na Naknadu u cijelosti istodobno sa zaključenjem pravnog posla za koji je posredovao, pri čemo se zaključenjem pravnog posla smatra i sklapanje predugovora kojim su se Nalogodavatelj i treća osoba obvezale sklopiti ugovor o kupoprodaji, zamjeni, najmu, zakupu ili drugi ugovor koji je u vezi s nekretninom koja je predmet posredovanja.

Nalogodavac je dužan platiti Naknadu i kad je s trećom osobom, na koju mu je ukazao Posrednik i s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a kojim pravnim poslom se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom ili predmet kojeg je pravnog posla nekretnina koja je predmet posredovanja.

Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom ako je:

neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
organizirao susret između Nalogodavca i Treće ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
Nalogodavcu priopćio ime i prezime, odnosno tvrtku, broj telefona, telefaksa, e-mail adresu Treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točno lokaciju tražene nekretnine
Nakon prestanka ugovora Posrednik ima pravo na naknadu u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora i u slučajevima kad Nalogodavac sklopi s Trećom osobom pravni posao koji je posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.

Ukoliko Nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla (nakon što mu je Posrednik dostavio prihvatljivu ponudu) dužan je Posredniku isplatiti iznos ugovorene Naknade.

Posrednik ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj Nalogodavca, odnosno trgovačko društvo, ustanova ili druga pravna osoba koje je Nalogodavac, njegov bračni ili izvanbračni drug, potomak ili roditelj osnivač ili zakonski zastupnik, odnosno s kojom ima sklopljen ugovor o radu ili ugovor o djelu, zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Posrednik Nalogodavca doveo u vezu.

Završne odredbe
Za sve što nije izričito utvrđeno ovim Općim uvjetima primjenjivat će se Zakon o posredovanju u prometu nekretnina, Zakon o obveznim odnosima, te ostali zakonski propisi.

Opći uvjeti primjenjuju se od 22. Prosinca 2015.godine.

Split, 22. Prosinca 2015.

O B A V I J E S T
Sukladno čl.8. Zakona o zaštiti potrošača (NN 96/03, NN 79/07, NN 125/07, NN 79/09, NN 89/09, NN 78/12) Pentić nekretnine jednostavno  društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge posredovanja u prometu nekretninama, OIB: 16240244999, Mihanovićeva 59, Split, Hrvatska, korisnicima posredničkih usluga omogućava pravo na prigovor.
Korisnici posredničkih usluga mogu ostvariti pravo na prigovor osobno u sjedištu društva ili putem pošte preporučenom pošiljkom s povratnicom.
Na prigovor će biti odgovoreno najkasnije u roku od 15 dana.

CJENIK
CJENIK NAKNADA ZA POSREDOVANJE

I KUPOPRODAJA
Najviša ukupna provizija 6 %
Najniža ukupna provizija 2 %

II PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja)
2 – 3 %,

III KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca)
1 – 3 %

IV ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje 1-3% od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je svaka strana stekla zamjenom

V ZAKUP I NAJAM
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više

UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine
100% Minimalno za najam
100% Minimalno za zakup
100% Za najam ili zakup trajanja od 12 – 59 mjeseci
150% Minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) i više